Galeria
Powiat w obiektywie
Mapa Powiatu Brzezińskiego

Konkursy

KONKURSY

 

Konkurs na plakat promujący Powiat Brzeziński

Cel konkursu: zaprezentowanie walorów Naszego Powiatu.
Wykonanie: wersja elektroniczna w formacie PDF lub praca wykonana techniką dowolną na papierze w formacie A4.

Nadsyłanie prac:

 • adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny.
 • e-mail: starostwo@powiat-brzeziny.pl.

 

Regulamin konkursu do pobrania!

 

Termin składania prac: do 31 października 2014 r.

W konkursie przewidziano nagrody.

 

„Zorganizowanie Wyścigu Rowerowego Junior Cup Brzeziny o Puchar Starosty Brzezińskiego”

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.: „Zorganizowanie Wyścigu Rowerowego Junior Cup Brzeziny o Puchar Starosty Brzezińskiego” złożoną przez Stowarzyszenie Cyklomaniak z Łodzi oraz informuje, że każdy od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 24 maja 2012r.) w terminie 7 dni (tj. do dnia 31 maja do godz. 15.00) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego
ROZSTRZYGNIĘTY

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na realizację w 2012r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ust 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z 2011r. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) oraz § 1 uchwały Nr XV/77/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia  30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”.
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów realizacji zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego określonych w „Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”.

I. W ramach konkursu wsparciem objęte mogą zostać w szczególności następujące zadania:
1.    Z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej:
-    zorganizowanie powiatowego turnieju tenisa stołowego,
-    zorganizowanie IV Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego w terminie marzec - kwiecień 2012,
-    zorganizowanie Powiatowej Szkolnej Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej w terminie maj - czerwiec,
-    zorganizowanie Maratonu Rowerowego  przez Ziemię Brzezińską o Puchar Starosty Brzezińskiego w ramach obchodów rocznicy utworzenia Powiatu Brzezińskiego,
-    organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
-    zorganizowanie biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości,
-    organizowanie imprez sportowych popularyzujących różne dyscypliny sportowe,
-    organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”,
-    zorganizowanie powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej w budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2012 przeznaczono kwotę w wysokości – 14 000,00zł.
Na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2011 wydatkowano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań kwotę 14 000,00zł.
2.    Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
-    organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych podtrzymujących tradycje narodowe,
-    zorganizowanie imprezy kulturalnej propagującej ideę integracji europejskiej na forum społeczności lokalnej.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się w 2012r.  kwotę – 3 000,00zł.
Na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2011 wydatkowano w formie dotacji na  wsparcie realizacji zadań kwotę 3 000,00 zł.
3.    Z zakresu pomocy społecznej:
-    organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych, wspierających zdrowe psychiczne starzenie się,
-    organizowanie imprez mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
-    organizowanie imprez służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
-    organizowanie i promowanie wolontariatu w szkołach.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012r. przeznacza się kwotę – 8 000,00zł.
Na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2011 wydatkowano w formie dotacji kwotę 5 000,00zł.
4.    Z zakresu promocji i ochrony zdrowia:
-   zorganizowanie imprezy przeciwko używaniu narkotyków i innych środków odurzających, 
-   organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2012r. przeznacza się kwotę -  4 000,00 zł.
Na zadania tego samego rodzaju w roku 2011  wydatkowano w formie dotacji kwotę 4 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji
1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie realizacji zadań objętych konkursem., zwane dalej „oferentem”.
2.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem  określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r.  Nr 6, poz. 25).
3.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.    Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Brzezinach, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.
5.    Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w złożonej ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
6.    Z dotacji nie będą dofinansowane koszty nie związane bezpośrednio z realizacją zadania lub koszty wynikające z zobowiązań zaciągniętych przed dniem podpisania umowy.
7.    Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całości kosztów zadania.
8.    Ostateczny termin realizacji zadania ustala się do dnia 29 grudnia 2012r.
9.    Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadania każdorazowo określi umowa sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
10.    Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
11.    Rozliczenie z przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zdania publicznego sporządzonego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

II. Termin i warunki składania ofert
1.    Oferty na realizację zadań objętych otwartym konkursem ofert należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2012r. do godz. 15.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu). Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu oraz rodzaj i nazwę zadania zgłoszonego do konkursu.
2.    Oferta powinna zawierać w szczególności:
      1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
      2/ termin i miejsce realizacji zadania,
      3/ kalkulację przewidywanych kosztów,
      4/ informację o wcześniejszej działalności oferenta składającego ofertę w zakresie, 
      którego dotyczy zadanie publiczne,
      5/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
      wykonanie zadania publicznego oraz planowanej wysokości środków finansowych na
       realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny i podpisany przez  osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3.    Do oferty należy dołączyć:
1/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji prowadzonej przez właściwy organ i umocowanie osób reprezentujących podmiot, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
2/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok,
3/ aktualny statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione,
4.    W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.
5.    Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują  pieczątkami imiennymi, podpis musi być czytelny z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
6.    Oferent może złożyć nie więcej niż dwie oferty na konkurs.

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1.    Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w „Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”.
2.    Komisja konkursowa będzie rozpatrywać oferty w następującym trybie:
      1/ otwarcie ofert i sporządzenie zbiorczego zestawienia złożonych ofert,
      2/ ocena ofert pod względem formalnym, w przypadku stwierdzenia uchybień   
       wezwanie  oferentów do ich usunięcia w terminie 7 dni,
      3/ sporządzenie wykazu ofert poprawnych pod względem formalnym,
      4/ dokonanie oceny merytorycznej ofert,
      5/ ustala listę rankingową ofert wg uzyskanej liczby punktów,
      6/ sporządzenie przez komisję konkursową protokołu z przebiegu jej prac. Protokół
      zawiera wyniki konkursu, ze wskazaniem oferty rekomendowanej do przyznania dotacji.
3.    Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
1/ formalne:
    a/ złożenie kompletnej oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu na formularzu, 
        o którym mowa w części II pkt 2 ogłoszenia;
     b/ cele statutowe oferenta muszą być zbieżne z zadaniem publicznym określonym
        w ogłoszeniu o konkursie ofert,
 2/ merytoryczne:

 4.    Powyższe zasady maja zastosowanie także w przypadku, gdy na konkurs zostanie złożona tylko jedna oferta.
5.    Zarząd Powiatu w Brzezinach dokona wyboru ofert wraz ze wskazaniem wysokości dofinansowania realizacji zadania najpóźniej do dnia 10 marca 2012r.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu uzyskać można w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 10, tel. 0/46

więcej: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.: „Przeprowadzenie IV Biegu Niepodległościowego o Puchar Starosty Brzezińskiego” złożoną przez Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 12 października 2011r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres:

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w zakresie szkolenia rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze
Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w zakresie szkolenia rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia  22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011r.” zmienionej uchwałą Nr X/59/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lipca 2011r.

 

I. W ramach konkursu powierzeniem objęte mogą zostać zadania wynikające  z art. 77 oraz art. 83 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm., które będą obejmować:
 1. szkolenie spokrewnionych rodzin zastępczych według indywidualnego planu szkolenia,
 2. szkolenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych,
 3. szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. 
Szkolenia muszą być prowadzone na podstawie programów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2011 przeznaczono kwotę w wysokości – 16 000,00zł.
Przedsięwzięć tego samego rodzaju w roku 2010 nie realizowano.


II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, zwane dalej „oferentem”.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem  określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r.  Nr 6, poz. 25).
 3. Powierzenie  zadania i udzielenie dotacji na jego realizację następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Brzezinach, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.
 5. Z dotacji nie będą dofinansowane koszty nie związane bezpośrednio z realizacją zadania lub koszty wynikające z zobowiązań zaciągniętych przed dniem podpisania umowy.
 6. Ostateczny termin realizacji zadania ustala się do dnia 15 grudnia 2011r.
 7. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 8. Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
 9. Rozliczenie z przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego sporządzonego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.


III. Termin i warunki składania ofert

1.Oferty na realizację zadań objętych otwartym konkursem ofert należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września  2011r., do godz. 15.00 ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu). Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu oraz  nazwę zadania zgłoszonego do konkursu.
 
2.Oferta powinna zawierać w szczególności:
1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2/ termin i miejsce realizacji zadania,
3/ kalkulację przewidywanych kosztów,
4/ informację o wcześniejszej działalności oferenta składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego.
 
Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny i podpisany przez  osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 
3.Do oferty należy dołączyć:

1/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji prowadzonej przez właściwy organ i umocowanie osób reprezentujących podmiot, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,

2/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok,
3/ aktualny statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione,

4.    W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

5.    Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują  pieczątkami imiennymi, podpis musi być czytelny z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w „Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011r.”.

2. Komisja konkursowa będzie rozpatrywać oferty w następującym trybie:
      1/ otwarcie ofert i sporządzenie zbiorczego zestawienia złożonych ofert,
      2/ ocena ofert pod względem formalnym, w przypadku stwierdzenia uchybień   
       wezwanie  oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni,
      3/ sporządzenie wykazu ofert poprawnych pod względem formalnym,
      4/ dokonanie oceny merytorycznej ofert,
      5/ ustala listę rankingową ofert wg uzyskanej liczby punktów,
      6/ sporządzenie przez komisję konkursową protokołu z przebiegu jej prac. Protokół
      zawiera wyniki konkursu, ze wskazaniem oferty rekomendowanej do przyznania dotacji.

3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:

1/ formalne:
a/ złożenie kompletnej oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu na formularzu, o którym mowa w części II pkt 2 ogłoszenia;
b/ cele statutowe oferenta muszą być zbieżne z zadaniem publicznym określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert,
 2/ merytoryczne: (tabela dostępna jedynie w pliku .doc - link do pliku )

4. Powyższe zasady maja zastosowanie także w przypadku, gdy na konkurs zostanie złożona tylko jedna oferta.

5. Zarząd Powiatu w Brzezinach dokona wyboru ofert wraz ze wskazaniem wysokości dofinansowania realizacji zadania najpóźniej do dnia 9 września 2011r.


Dodatkowe informacje w sprawie konkursu uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, pokój nr 302, tel. 0/46 874 21 67, lub 0/46 874 21 61 w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku  do piątku, osoba do kontaktu
 

 

Tradycyjne Smaki Ziemi Brzezińskiej

Serdecznie zapraszam wszystkie chętne osoby z terenu powiatu brzezińskiego do udziału w konkursie na najlepszy tradycyjny produkt regionalny Ziemi Brzezińskiej. Celem konkursu „Tradycyjne Smaki Ziemi Brzezińskiej” jest promocja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami, stanowiących element miejscowej tradycji żywności oraz potrzymania tożsamości społeczności lokalnych. Konkurs ma za zadanie upowszechnienie wiedzy o produktach regionalnych oraz ich promocję na terenie kraju. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez wytwórcę produktów  w następujących kategoriach:
•    sery i inne produkty mleczne,
•    produkty mięsne,
•    wyroby piekarnicze i cukiernicze,
•    oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.),
•    miody,
•    nalewki.
Produkty do konkursu mogą zgłaszać osoby fizyczne bądź prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wytwarzające dany produkt.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest terminowe złożenie wypełnionego zgłoszenia (na poprawnym formularzu zgłoszeniowym) dostępnym na stronie www.powiat-brzeziny.pl, a także w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, oraz doręczenie formularza zgłoszeniowego osobiście lub pocztą do dnia 9 maja 2011 r. do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16.

Zwycięzcy konkursu podczas finałowych uroczystości X Rocznicy Powiatu Brzezińskiego 29 maja 2011 r. otrzymają oficjalne statuetki i dyplomy oraz prawo do posługiwania się tytułem  „Tradycyjne Smaki Ziemi Brzezińskiej 2011”. Ogłoszenie wyników konkursu w lokalnych mediach oraz promocja zwycięskiego produktu na stronie internetowej powiatu to dodatkowe atuty.
 Regulamin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.powiat-brzeziny.pl oraz w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16.

 

DO POBRANIA:

 

Konkurs Fotograficzny dla Młodzieży Gimnazjalnej
Konkurs Plastyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych 
Starosta Brzeziński z okazji X Rocznicy utworzenia Powiatu Brzezińskiego ogłasza konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych z  terenu powiatu brzezińskiego w następujących  kategoriach:

 • konkurs malarski na najciekawsze zakątki Powiatu Brzezińskiego
 • konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
 • konkurs fotograficzny powiat brzeziński w obiektywie
 • konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów
 • konkurs literacki powiat brzeziński za 10 lat
 • konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Prace prosimy nadsyłać do 16 maja 2011 r. na adres mailowy: promocja@powiat-brzeziny.pl bądź do siedziby Starostwa Powiatowego w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 16. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 29 maja podczas Święta Powiatu Brzezińskiego.

Regulamin konkursów oraz karty zgłoszeniowe

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego
ROZSTRZYGNIĘTY

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 1 uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia  22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011r.”.
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów realizacji zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego określonych w „Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011r.”.

I. W ramach konkursu wsparciem objęte mogą zostać w szczególności następujące zadania:
1.    Z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej:
-    zorganizowanie powiatowego turnieju tenisa stołowego,
-    organizowanie imprez propagujących aktywny wypoczynek dzieci i dorosłych,
-    organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej;
-    zorganizowanie powiatowego turnieju hokeja na trawie,
-    zorganizowanie biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości,
-    organizowanie imprez sportowych popularyzujących różne dyscypliny sportowe,
-    organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”,
-    zorganizowanie powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej w budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2011 przeznaczono kwotę w wysokości – 14 000,00zł.
Na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2010 wydatkowano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań kwotę 14 000,00zł.
2.    Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
-    organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych podtrzymujących tradycje narodowe,
-    organizowanie koncertów, imprez artystycznych propagujących muzykę poważną,
-    projekty związane z propagowaniem wiedzy na temat I wojny światowej, w szczególności „Operacji Łódzkiej”, a także ochroną cmentarzy wojennych.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się w 2011r.  kwotę – 3 000,00zł.
Na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2010 wydatkowano w formie dotacji na  wsparcie realizacji zadań kwotę 3 000,00 zł.
3.    Z zakresu pomocy społecznej:
-    organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych,
-    organizowanie imprez mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
-    organizowanie i promowanie wolontariatu w szkołach.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011r. przeznacza się kwotę – 5 000,00zł.
Na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2010 wydatkowano w formie dotacji kwotę 5 000,00zł.
4.    Z zakresu promocji i ochrony zdrowia:
- popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
-   organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia przeznacza się kwotę -  4 000,00 zł.
Na zadania tego samego rodzaju w roku 2010  wydatkowano w formie dotacji kwotę 4 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji
1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie realizacji zadań objętych konkursem., zwane dalej „oferentem”.
2.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem  określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r.  Nr 6, poz. 25).
3.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.    Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Brzezinach, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.
5.    Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w złożonej ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
6.    Z dotacji nie będą dofinansowane koszty nie związane bezpośrednio z realizacją zadania lub koszty wynikające z zobowiązań zaciągniętych przed dniem podpisania umowy.
7.    Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów zadania.
8.    Ostateczny termin realizacji zadania ustala się do dnia 29 grudnia 2011r.
9.    Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadania każdorazowo określi umowa sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
10.    Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
11.    Rozliczenie z przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zdania publicznego sporządzonego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

III. Termin i warunki składania ofert
1.    Oferty na realizację zadań objętych otwartym konkursem ofert należy składać w zaklejonych kopertach, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2011r., godz. 16.00 ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu). Koperta powinna być opisana, a opis musi zawierać nazwę i adres oferenta oraz rodzaj i nazwę zadania zgłoszonego do konkursu.
2.    Oferta powinna zawierać w szczególności:
      1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
      2/ termin i miejsce realizacji zadania,
      3/ kalkulację przewidywanych kosztów,
      4/ informację o wcześniejszej działalności oferenta składającego ofertę w zakresie, 
      którego dotyczy zadanie publiczne,
      5/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
      wykonanie zadania publicznego oraz planowanej wysokości środków finansowych na
       realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
      6/ deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny i podpisany przez  osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3.    Do oferty należy dołączyć:
1/ kopię aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub  ewidencji,
2/ w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
3 .W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.
4.    Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują  pieczątkami imiennymi, podpis musi być czytelny z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1.    Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w „Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011r.”.
2.    Do obowiązków Komisji konkursowej należy:
      1/ otwarcie ofert i sporządzenie zbiorczego zestawienia złożonych ofert,
      2/ dokonanie oceny ofert pod względem formalnym, a w przypadku stwierdzenia 
       uchybień  wezwanie  oferentów do ich usunięcia w terminie 7 dni,
      3/ sporządzenie wykazu ofert prawidłowych pod względem formalnym,
      4/ dokonanie oceny merytorycznej ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 3,
      5/ ustalenie  listy ofert wg uzyskanej liczby punktów,
      6/ sporządzenie  protokołu z przebiegu  prac zawierającego opinie o złożonych ofertach.
     

3.    Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
1/ formalne:
    a/ złożenie kompletnej oferty na formularzu, o którym mowa w części II pkt 2  
    ogłoszenia, w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
    b/ cele statutowe oferenta muszą być zbieżne z zadaniem publicznym określonym
        w ogłoszeniu o konkursie ofert,

 2/ merytoryczne: (tabela dostępna jedynie w pliku .doc - link do pliku )


4. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
5. Zarząd Powiatu w Brzezinach dokona wyboru ofert wraz ze wskazaniem wysokości dofinansowania realizacji zadania najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2011r.

 

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 12, tel. 0/46

 

*informacje na temat konkursów dostępne są również na: www.powiat-brzeziny.4bip.pl

Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16,
tel./fax: (0-46) 874-11-11, www.powiat-brzeziny.pl,
starostwo@powiat-brzeziny.pl